Георги Пашев; Маг. инженер, Компютърни системи и технологии , ТУ София, ф-л Пловдив;
Старши програмист в отдел “Софтуерни разработки”, УИЦ, ПУ “Паисий Хилендарски”

Разработка системи за потоково програмиране, Разработка системи за изпълнение на работни потоци, Моделиране на бизнес процеси  Графи (абстрактна Структура от Данни) · Раразботка на Граф СУБД Стандартно моделиране (математическо формулиране) · Работни потоци· Компютърно програмиране · Компютърни науки · Проектиране на БД · Моделиране на БД · Софтуерно инженерство ·