Нормативни документи

Тази страница има за цел да информира потребителите отнсоно регламентите за ИКИ  и информационната среда на Университета.

Регламент за организация и ползване на УКМ и ИКИ


Към момента е публикуван деистващия Регламент за организация и ползване на университетската информационна и комуникационна инфраструктура одобрен от Комисия по ИКИ (съгласно заповед РЗЗ-876 / 06.03.2015) и Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски”. Официална версия на документа може да свалите от тук.

zapoved_комисия_ИКИ
Regl_scanpage_1

РЕГЛАМЕНТ

за организация и ползване на университетската
информационна и комуникационна инфраструктура

Общи положения

 1. Университетската информационна и комуникационнаинфраструктура1 (ИКИ) включва:
 • университетски информационни ресурси (УИР), вкл. университетски център за данни (УЦД), университетски архив, Уеб сървъри, информационни източници, базирани в локални мрежи (поддържани от отделни университетски звена или от екипи, формирани на проектен принцип), специализирани бази данни, файлове на потребители и др.;
 • университетски информационни системи (ИС) с различно предназначение;
 • опорна компютърна мрежа (ОКМ);
 • университетски компютърни зали (УКЗ) и др.
 1. Процесите на интеграция на информационни системи и масиви се извършва на основата на научно обосновани стандарти и нормативна база за обучение, изследвания, управление и оценка на академичното качество (основна цел на Стратегията за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) в периода 2011 – 2020 г.
 2. За координиране на дейностите по внедряване, планиране и развитие на интегрираната информационна и комуникационна инфраструктура се създава съответна университетска Комисия, която включва в състава си ресорни зам.-ректори и университетски експерти в областта.Нейният състав се определя със заповед на Ректора.
 3. Специализирано звено, което администрира и участва в планирането, изграждането, поддържането и развитието на университетската ИКИ е Университетският информационен център (УИЦ).
 4. Основни задачи на УИЦ са:
 • да поддържа и развива потребителски ориентирана опорна университетска компютърна мрежа (УКМ), следваща организационната структура на Университета, със запазване на автономността на отделните факултети и звена;
 • да проектира, развива и усъвършенства университетските информационна системи на базата на интегрираната ИКИ;
 • да администрира система от информационни сървъри за управление на общи университетски дейности в сфери образование (спец. е-обучение), наука, управление, финансово-счетоводна и др.;
 • да предлага на потребителите информационни услуги по производство и разпространяване на печатни и мултимедийни материали, спец. за обучение;
 • да служи като информационен и рекламен фронт офис на ПУ и др.

Университетска компютърна мрежа

 1. Университетската компютърна мрежа се състои от опорна мрежа и локални мрежи, свързани в университетска комуникационна инфраструктура (УКИ).
 2. Общото управление на УКМ се извършва от секция „Мрежи и комуникации“ на УИЦ и включва планиране, организиране, осъществяване, документиране, мониторинг, профилактика и усъвършенстване на дейности и регламенти, отнасящи се до единната УКИ.
 3. Администрирането на опорната мрежа е основна задача на секция „Мрежи и комуникации“ на УИЦ и включва:
 • експлоатация и техническо поддържане на опорни мрежови устройства и комуникационни средства на УКМ;
 • отчитане на дейностите по поддържане на технологии и топологии на УКМ, които предоставят възможности за интегриране на информационни и комуникационни ресурси на Университета и отделни негови звена;
 • техническо поддържане на Университетски център за данни (УЦД), в това число обслужване на сървъри за съхраняване и обработка на данни, извършване на изчисления, предоставяне на услуги и др.;
 • осигуряване на връзката на Университетския център за данни и УКМ с национални и международни мрежи, центрове за данни и доставчици на разнотипни електронни услуги, в това число и интернет.
 1. Локални мрежи могат да бъдат обособени както за отделни университетски звена, така и за проектни екипи.
 2. За изпълнение на задачите, свързани с развитие и поддържане на УКМ се определят следните длъжностни лица:
 • мениджър на административни информационни системи (АИС), който отговаря за цялостното функциониране, администриране и развитие на УКМ и УИР съгласно приетата университетска стратегия и политика в областта, както и за останалите длъжностни лица, ангажирани с УКМ;
 • администратор на информационни системи на УЦД – отговаря за администриране и функциониране на УЦД;
 • системен администратор на УКМ – отговаря за администриране и функциониране на определени сегменти от УКМ и УИР;
 • локален администратор на УКМ – отговаря за администриране и функциониране на локална компютърна мрежа (ЛКМ) и информационни ресурси на отделни звена (факултети, филиали, колеж, катедри и др.) и проектни екипи – част от УКМ и УИР, и в съответствие със стратегията за тяхното развитие;
 • организатор на УКЗ – отговаря за администриране и функциониране на УКЗ.
 1. Администраторите и организаторите са отговорни пред мениджъра на АИС и/или ръководителя на съответното звено/екип относно всички въпроси, свързани с техните служебни задължения по т. 10., 12. – 15.
 2. Администраторите на информационни системи към УИЦ поддържат основните университетски сървъри: именен сървър (DNS), прокси-сървър (Proxy Server), пощенски сървър и сървър за Интернет-страници (Host Server) и отговарят за тяхната безпроблемна и непрекъсната работа.
 3. Организаторите на УКЗ отговарят за експлоатацията и вътрешния ред на УКЗ съгласуват действията си с мениджъра на АУС и ръководител на съответното звено/екип (ако има такова), като:
 • определят и обновяват (при необходимост) графика на занятия;
 • своевременно в указаните в правилника на УИЦ срокове отстраняват или спомагат за решаване на възникнали проблеми при експлоатацията на УКЗ;
 • осигуряват достъпа до УКЗ със следване на политиката за сигурност на УИЦ;
 • поддържат актуален списък на инсталирания софтуер, като го актуализират в страницата за официалната документация на УКМ и УИР;
 • определят периодите за осигуряване на достъп от потребители, като ги съгласуват с мениджъра на АИС.
 1. Организаторът на УКЗ отговаря за техническата поддръжка на УКЗ, която се осъществява със съдействието и методическата подкрепа на секция „Мрежи и комуникации“ на УИЦ.
 2. Организаторът на УКЗ изготвя и съгласува с мениджъра на АИС:
 • практиките за ползване на УКЗ;
 • практиките за удължаване на експлоатационния живот на оборудването на УКЗ;
 • добри практики за своевременно отстраняване на проблеми в УКЗ;
 • добри практики за опазване на материално-информационната база на УКЗ.

Пловдивски електронен университет

 1. В ПУ се развива интегрирана университетска информационна система от тип „електронен университет“, наречена „Пловдивски електронен университет“ (ПеУ)2, която предоставя отдалечен достъп на оторизирани потребители за осъществяване на университетски дейности на базата на интеграция на разнотипни информационни системи, данни и компютърни мрежи.

Университетски компютърни зали

 1. Правилата и регламентите за ползване на УКЗ следват университетска политика за сигурност, която включва контрол на достъпа и видеонаблюдение.
 2. Документацията за проектиране и изграждане на УКЗ, както и регламентите за тяхното ползване трябва да отговарят на изискванията на настоящия регламент, като за целта предварително се съгласуват с мениджъра на АИС. След положителен резултат на съгласуването, съответната документация става част от документацията на УКМ.
 3. Организаторът на УКЗ определя срокове за изготвяне на график за ползване през академичен период, като съгласува това с вътрешния правилник на съответното звено (проектен екип) и длъжностното лице което отговаря за академичния график за периода (семестъра). Организаторът на УКЗ публикува графика след неговото приемане/промяна на определени за целта места (табела и/или интернет страница). Промени в графика се допускат съгласно установени срокове за промяна и допълване на графика с периодични и инцидентни събития изготвен от организатора на УКЗ и съгласуван с мениджъра на АИС.

Потребителски и администраторски права

 1. Право на достъп за експлоатация на УКМ и на конкретни УИР, външни потребители получават след подаване на заявление по образец до Ректора на ПУ. При положително решение потребителят получава собствено потребителско име – идентификатор (акаунт) и определени права за достъп до УИР, които задължително се регистрират в информационен архив на УИЦ.
 2. Право на достъп за експлоатация на УКМ и на определени УИР, вътрешни потребители (преподаватели, служители и студенти на ПУ) получават след подаване на заявление по образец до директора на УИЦ. При положително решение потребителят получава собствено потребителско име – идентификатор (акаунт), и определени права за достъп, които задължително се регистрират в съответен информационен архив в УИЦ.
 3. Потребител, желаещ включване на сървър към УЦД, попълва заявление по образец до Ректора на ПУ. Молбата се одобрява/отхвърля след съгласуване с мениджъра на АИС.
 4. Потребител, желаещ да ползва публичен IP адрес или статичен вътрешен IP адрес, попълва заявление по образец до мениджъра на АИС. Потребителите носят лична отговорност за данните, разпространявани през посочения IP адрес и сървър и за публикуваните информационни ресурси и услуги.
 5. Потребител, желаещ включване на работна станция към УКМ се обръща към администратора на съответната ЛКМ, който организира включването (вкл. окабеляване, адресиране и настройки и създаване на потребителски профил) съобразно топологията на ЛКМ и перспективния план за нейното развитие.
 6. Потребители, желаещи публикуване на услуга или ресурс в общите УИР, попълва заявление по образец до мениджъра на АИС или директора на УИЦ. Молбата се разглежда при условие, че не противоречи на стратегията за развитие на ИКИ и топологията на УКМ и ЛКМ.

Права и задължения на потребителите

 1. Всеки потребител има право на достъп до академичната мрежа на университета и такъв следва да му бъде осигурен.
 2. Всеки потребител има право на достъп до съществуващите безжични точки за достъп в университетската мрежа с идентификатор (SSID) UNI-FREE.
 3. При възникване на проблем при ползване или функциониране на университетската ИКИ, потребителите са длъжни да информират в рамките на 24 часа съответния администратор, както и да изпратят запитване на адрес support@uni-plovdiv.bg . Следва да получат отговор в рамките на 24 часа от запитването.
 4. При възникване на проблем със сайта на университета https://uni-plovdiv.bg , потребителите могат да из изпратят запитване на адрес webmaster@uni-plovdiv.bg и следва да получат отговор в рамките на 24 часа от запитването.
 5. Всеки университетски потребител (преподавател, служител или студент) разполага с един единствен акаунт (потребителско име и парола) за автентификация и достъп до ПеУ и УКМ, като няма право да го предоставя на други лица (на електронен или друг носител, вкл. и на администратори), както и да ползва акаунт, който не притежава.
 6. Всеки университетски потребител има служебен е-мейл адрес в зоната на домейна uni-plovdiv.bg, на който се получават всички служебни съобщения от ПеУ.
 7. Потребителите могат да използват предоставените права само във връзка с извършвани от тях университетски дейности. Други дейности (вкл. получаване и изпращане на лична поща, съхраняване на лични материали и др. под.) се разрешават само, ако това не противоречи на някое от останалите правила и не е в разрез с политиките за сигурност за УКМ и УИР.
 8. Правата за достъп, както и размерът на потребителското дисково пространство се определят в зависимост от служебните задължения на съответното лице. Същите са част от неговата длъжностна характеристика и могат да бъдат променяни със заповед на Ректора.
 9. Потребителите ползват УКМ и УИР само в рамките на предоставените им права за достъп и само чрез личния си акаунт. При неспазване на това правило достъпът на нарушителят се ограничава или прекратява без предупреждение.
 10. При възникване на проблем при ползване или функциониране на университетската ИКИ, потребителите са длъжни да информират в рамките на 24 часа съответния администратор, или да направят публикация/коментар в специално създадена за целта университетска система за регистриране на експлоатационни проблеми.
 11. Настройките при включване на сървър със стационарен IP адрес се одобряват от мениджъра на АИС и администратора на УКМ, а при включване на нова работна станция – и от администратора на съответната ЛКМ.
 12. За провеждане на поддържащи дейности на ИКИ директорът на УИЦ, мениджърът на АИС, администраторите на информационни системи и локалните администратори имат право на постоянен неограничен физически и логически достъп (24 часа в денонощието, включително почивните дни и официалните празници) до сгради, помещения и места на ПУ, където са разположени устройства, обслужващи УКМ и УИР.
 13. Физически достъп до ресурси, свързани с осигуряването на сигурността и функционирането на УКМ и неприкосновеността на УИР и системата на ПеУ (централeн маршрутизатор на УКМ, централен комутатор на УКМ, централен комуникационен шкаф и УЦД в специално оборудваните сървърни помещения) се предоставя на други лица само след изрично одобрение на директора на УИЦ или мениджъра на АИС, или от писмено упълномощено от тях трето лице.

Ограничения и забрани

 1. Забранява се на администраторите да съхраняват или инсталират нелицензиран софтуер в работни станции, мрежови сървъри на УКМ и виртуални сървъри от УИР.
 2. Забранява се на администраторите да правят структурни промени в УКМ и УИР и да ги администрират без това да е съгласувано с мениджъра на АИС и стратегията за развитие на УКМ и УИР.
 3. По повод функционирането и експлоатацията на УКМ, УИР и ПеУ, администраторите могат да налагат допълнителни ограничения на потребителите и ползването на университетски сървъри (дисково пространство, права и време на достъп, и др.), като са задължени предварително писмено да информират за това съответния потребител и мениджъра на АИС.
 4. На потребителите се забранява да създават, разполагат, рекламират, разпространяват и използват софтуер или данни (изображения, аудио-материали, текст и др.) в УКМ и УИР, които:
 • пропагандират антихуманни или расистки възгледи;
 • не са регистрирани (лицензирани) или нарушават авторско или патентно право;
 • имат за цел (преднамерено или не) да увредят целостта и сигурността на УКМ и УИР;
 • засягат правото за неприкосновеност на личната информация като публикуват данни без изричното съгласие на засегнатото лице;
 • не са свързани с дейността на ПУ;
 • ограничават или правят невъзможен достъпа на други потребители до УКМ и УИР;
 • имат клеветнически, заплашителен или изнудващ характер.
 1. Строго се забранява потребителите да експлоатират УКМ и УИР в полза или във връзка с дейности (вкл. реклама, проучвания, услуги) на частни фирми, други физически или юридически лица, както и за собствена финансова или друга изгода без изрична заповед на ректора.
 2. Абсолютно се забраняват действия на потребители (вкл. ползване на УКЗ и компютърни лаборатории за свободен достъп), насочени към заобикаляне или премахване на защитни механизми на ПеУ, УКМ и УИР, към затрудняване на работата на УКМ, към ограничаване на достъпа и/или правата на други потребители или за неправомерна промяна или разрушаване на целостта на данните в УИР.
 3. Забранява се потребителите да съхраняват или инсталират нелицензиран софтуер в определените им потребителски директории на работни станции или мрежови сървъри на УКМ, до които имат достъп.
 4. Забранява се копиране и използване на софтуер и данни, принадлежащи на друг потребител, без неговото изрично разрешение.
 5. Забранява се потребителите да използват УКМ и общите дискови пространства за разполагане и организиране на компютърни игри, освен ако това не е свързано с дейността на ПУ.

Наказания

 1. При възникване на проблеми при функциониране, експлоатация или осигуряване на сигурността на УКМ, УИР или ПеУ, администраторите към УИЦ могат да преустановят достъпа на конкретен потребител или група потребители (или да изключат връзките на устройство или група устройства) за 24 часа, като за това са задължени предварително писмено да информират директора на УИЦ и мениджъра на АИС.
 2. При установяване на нарушения по т. 39. – 48., със заповед на директора на УИЦ или на мениджъра на АИС:

А. достъпът на потребител или група от потребители до съответни сървърни или информационни услуги може да бъде преустановен без предупреждение до отстраняване на проблема/нарушението;

Б. потребителският акаунт може да се блокира без предупреждение. Нарушението може да попадне под действието и на други закони на Република България;

В. връзките на устройство или група устройства в УКМ да бъдат изключени без предупреждение до отстраняване на нарушението/проблема.

 1. При необходимост локалните администратори предприемат срочно мерки по прекъсване и ограничаване на потребителския достъп до възстановяване на нормалната работа на ЛКМ.
 2. При възникване на проблеми при функционирането и експлоатация на УКМ и УИР, администраторите могат да налагат допълнителни ограничения на потребителите при ползване на университетски сървъри (дисково пространство, права и време на достъп и др.) и УИР, като са задължени предварително писмено да информират за това съответния потребител и мениджъра на АИС.
 3. При неспазване от страна на потребителите на установените правила за ползване на УКМ и УИР се налагат следните наказания:

А. Публикуване на имената на нарушителите;

Б. Ограничаване на достъп (права);

В. Временно прекратяване на достъпа;

Г. Прекратяване на достъпа за неопределен срок от време;

Д. Съгласно Кодекса на труда.

 1. Наказанията по т. 52.А. и т. 52.Б. се налагат от мениджъра на АИС или съответен локален администратор (според тяхното равнище на отговорност), а по т. 52.В. и т. 52.Г. – след решение на комисия в състав директора на УИЦ, мениджъра на АИС и администратор на УКМ. За налагане на наказание по т. 52.Д. комисията прави предложение пред Ректора на ПУ.
 2. В случай на санкция, съответният потребител може да обжалва както следва: по 52.А., 52.Б. и 52.В. – пред Комисията от т. 3., а по 52.Г. – пред Ректора на ПУ.

Други

 1. Настоящият регламент, списъкът с достъпни публични услуги и контактна информация за директора на УИЦ, мениджъра на АИС, администраторите на информационни системи и мрежовите администратори, локалните администратори и организаторите на компютърни зали, с техните основни отговорности, свързани с поддържане на УКМ и УИР, следва да бъдат публикувани и поддържани актуални на страница на УИЦ в официалния университетски сайт.

Списък на съкращенията

АИСадминистративни информационни системи
ИКИинформационна и комуникационна инфраструктура
ИСинформационни системи
ЛКМлокална компютърна мрежа
ОКМопорна компютърна мрежа
ПеУПловдивски електронен университет
ПУПловдивския университет „Паисий Хилендарски“
УИРуниверситетски информационни ресурси
УИЦуниверситетски информационен център
УКЗуниверситетска компютърна зала
УКИуниверситетска комуникационна инфраструктура
УКМуниверситетската компютърна мрежа
УЦДуниверситетски център за данни

1 Университетската информационна и комуникационна инфраструктура е хетерогенна и отворена структура (вкл. хора, звена, технологии, процеси, процедури, софтуерни инструменти, съоръжения – сървъри, компютри, периферна техника, компютърни мрежи и др.) за създаване, обработване, пренос, съхраняване и архивиране на информационни ресурси, ползвани при провеждане на университетски дейности.

2 Интегрираната информационна система „Пловдивски електронен университет“ е резултат от изпълнението на два проекта – BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет: национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование“ и BG051РO001-3.01.08-0041 „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски информационни системи” (СИРИУС), осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‟, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.